#12 – Pobieranych danych JSON z API metodą POST w SWIFT

Tym razem zajmiemy się pobieraniem danych z serwera, ale tym razem w zapytaniu umieścimy parametry, które zostaną wysłane metodą POST. Tutaj opisałem jak robić to metodą GET. Gdy już mamy przygotowane parametry i kod z wcześniejszego wpisu, wystarczy że dodamy trzy linijki, odpowiedzialne za wysyłkę zapytania. Działamy cały czas na tych samych stałych co w przypadku GET.

urlRequest.httpMethod = "POST"
let paramString = "id=\(modelId)"
urlRequest.httpBody = paramString.data(using: String.Encoding.utf8)

Kod jest identyczny jak w przykładzie z GET, z tą różnicą że podajemy opcje dla stałej urlRequest, takie jak metoda, oraz dane. Metodę ustawiamy na POST, a dane jako string podajemy z kodowaniem utf8. W przypadku naszej aplikacji wysyłamy tylko jeden parametr id, ale można więcej rozdzielając je znakiem &, tak jak poniżej.

let paramString = "id=\(modelId)&two=\(brandId)"

Finalnie cały kod dotyczący odbioru modeli z danej marki samochodu metodą POST, wygląda tak jak poniżej.

let requestURL: NSURL = NSURL(string: "http://adresurl.pl/api_get_models.php")!
    let urlRequest: NSMutableURLRequest = NSMutableURLRequest(url: requestURL as URL)
    urlRequest.httpMethod = "POST"
    
    let paramString = "id=\(modelId)"
    urlRequest.httpBody = paramString.data(using: String.Encoding.utf8)
    
    let session = URLSession.shared
    let task = session.dataTask(with: urlRequest as URLRequest) {
      (data, response, error) -> Void in
      
      let httpResponse = response as! HTTPURLResponse
      let statusCode = httpResponse.statusCode
      
      if (statusCode == 200) {
        
        do{
          
          let json = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!, options:.allowFragments) as? [[String: AnyObject]]
          
          for model in json! {
            
            let name = model["name"] as? String
            let id  = model["id"] as? String
            let yearTo  = model["year-to"] as? String
            let yearFrom = model["year-from"] as? String
            
            let ca = CarModel(name: name!, id: id!, from: yearFrom!, to: yearTo!)
            self.modelsArray.append(ca)
          }
          
          self.tableView.reloadData()
        } catch {
          print("Error with Json: \(error)")
        }
        
      } else{
        print("UWAGA ERROR")
      }
    }
    
    task.resume()

Jak widać dalsza struktura do odbioru jest oparta na URLSession i jest taka sama jak w przypadku GET. Tym sposobem możemy również wysyłać inne zapytania np. GET, PUT, DELETE lub wykonać coś własnego. Dla większej ilości parametrów zalecam stosować tablicę, aby zachować porządek.

Dodaj komentarz